Stadgar för ID/DS-delar ekonomisk förening

§1
Föreningens firma är ID/DS-delar ekonomisk förening.
§2
Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs och Bohus län.
§3
Föreningen har till ända mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till lägsta kostnad anskaffa – antingen tillverka eller inköpa – reservdelar, verktyg och informationsmaterial till Citroëns D-modeller.
§4
Medlem ska deltaga i föreningen med minst fem insatser. Varje insats ska vara 100 kr. Varje medlem har en röst vid föreningsstämma.
§5
Medlem ska till förlägga den årsavgift som föreningsstämman beslutar, dock ej mer än 100 kr.
§6
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst fem och högst sju ledamöter, som väljes vid ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess den andra därpå följande ordinarie föreningsstämman hållits.
Styrelsen är beslutsför, då minst fyra ledamöter är tillstädes.
Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör och förvaltare samt av ledamöter. Ordförande, sekreterare kassör och förvaltare väljes alternerande.
Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör eller förvaltare.
§7
Revisorerna ska vara två jämte två suppleanter.
§8
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.
§9
Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i Autogenial eller annorstädes tidigast fyra veckor före respektive mötes hållande. Andra meddelanden bringas till medlemmarna genom annons i Autogenial.
§10
Ordinarie föreningsstämma hålls senast under september månad. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
2. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
3. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen.
4. Framläggande av årsredovisningen för föreningen.
5. Framläggande av revisionsberättelse.
6. Fastställande av resultat- och balansräkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
8. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.
9. Beslut om fördelning om uppkommen vinst.
10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
11. Val av revisorer och suppleanter.
12. Val av valberedning.
13. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.
§11
Föreslagna stadgeändringar skall av årsmötet stödjas av minst 2/3 majoritet, eller två på varandra följande årsmöten.
§12
Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift.
Medlemskap kan ej ärvas eller överlåtas.
Uppsägning till utträde får ej ske förrän två år efter inträdet.
§13
Medlem, som inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, må av styrelsen uteslutas med omedelbar verkan ur föreningen
§14
Avgången medlem äger utfå inbetalda insatser och utbekomma beslutad vinstutdelning.
Utesluten medlem äger icke utfå inbetalda insatser eller utbekomma beslutad vinstutdelning.
§15
Uppkommen vinst ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, fördelas mellan medlemmarna i förhållande till gjorda insatser.
§16
Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens tillträdande i likvidation kvarvarande medlemmarna, på så sätt att medlemmarna först utfår erlagda insatser och att återstoden fördelas dem emellan i förhållande till gjorda insatser.
Undertecknade styrelseledamöter bestyrker härmed, att föreliggande stadgar antagits för föreningen vid det konstituerande sammanträdet 1999-02-20.


Sture Elnäs Ordf.

Lars Holmström Sekr.